Daha önçe “Apache2 PHP Ve Mysql Kurulumu” sayfasında apache ile ilgili bazı bilgilere değinmiştik aynı şekilde “Vsftpd İle Ftp Server Oluşturmak Ubuntu” ile de değindik şimdi ise nginx için kurulum yönergelerinde bulunan default ayarlarını vericem apache de php-fpm ayarlarını yapmıştık hatırladıysanız şimdide aynı şekilde php-fpm için nginx ayarları yapıcaz bunun aşağıda verilmiştir.

server {
listen 8083 default_server;
listen [::]:80 default_server;

root /var/www/html;

index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;

autoindex on;
autoindex_exact_size off;
charset UTF-8;

location / {
#autoindex on;
try_files $uri $uri/ /phpMyAdmin/index.php?$args;
}

error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root /var/www/html;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
#fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm-local.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

access_log /var/log/nginx/local-access.log;
error_log /var/log/nginx/local-error.log;

}

apache için ne yaptıysak hemen hemen nginx için de işlem ler aynı sadece formül farklı.

Kontrol için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

service php7.0-fpm status

Bu Sayfa İçin Etiketler ?

Bu Yazı Hakkında Görüşlerinizi Yazabilirsiniz.